Knihovna poskytuje tyto služby:

 • prezenční a absenční výpůjčky knih a periodik
 • informační a knihovnické služby
 • internet pro veřejnost
 • kopírování a skenování
 • meziknihovní výpůjční službu MVS
 • regionální činnost

Regionální služby

Městská knihovna v Manětíně je od 1.1.2003 pověřena Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje výkonem regionální funkce. Na základě podepsaných Smluv o poskytování regionálních služeb zajišťuje tuto činnost pro 10 knihoven v regionu. Regionální funkce je financována z prostředků Plzeňského kraje.

Poskytované služby

 • budování výměnného fondu ­ nákup a zpracování dokumentů pro potřeby obsluhovaných knihoven
 • tvorba a cirkulace výměnných souborů - 3 - 4x ročně soubory, velikost a skladba souborů se řídí podle požadavků jednotlivých knihoven
 • pomoc při revizi knihovních fondů
 • metodická a konzultační činnost
 • pomoc při zpracování statistických výkazů
 • poskytování knihovnických tiskopisů ­ knižní lístky, statistické deníky, seznamy čtenářů apod.
 • pořádání seminářů a porad pro knihovníky ­ týkají se aktuálních otázek knihovnické práce
 • pomoc při kulturně výchovné činnosti/soutěže,besedy/

Obsluhované knihovny

Pobočky:

Obecní knihovna Mezí

Obecní knihovna Stvolny

Obecní knihovna Zhořec

Přidružené knihovny:

Obecní knihovna Mladotice

Obecní knihovna Štichovice

Obecní knihovna Dražeň

Obecní knihovna Hvozd

Obecní knihovna Bezvěrov

Obecní knihovna Vlkošov

Obecní knihovna Nečtiny